کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

درخواست رایگان آنالیز اختصاصی برای پروژه شما
قیمت بلوک سبک 20-14.5-49 دو جداره ویژه

بلوک سبک 20-14.5-49 دو جداره ویژه

 • وزن (kg): 10.7
 • چگالی (kg/m3): 1227
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 223
 • جمع شدگی (%): 0.043
 • آزمون اکوستیک: 46
 • مقدار در هر متر مربع: 9.3
قیمت بلوک سبک 20-10-40 دو جداره اکو

بلوک سبک 20-10-40 دو جداره اکو

 • وزن (kg): 5.9
 • چگالی (kg/m3): 1171
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 2.6
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 226
 • جمع شدگی (%): 0/047
 • مقدار در هر متر مربع: 12
قیمت بلوک سبک 20-10-40 سه جداره ویژه

بلوک سبک 20-10-40 سه جداره ویژه

 • وزن (kg): 7.2
 • چگالی (kg/m3): 1246
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 222
 • جمع شدگی (%): 0.043
 • آزمون آکوستیک (db): 46
 • مقدار در هر متر مربع: 12
قیمت بلوک سبک 20-12-49 سه جداره ویژه

بلوک سبک 20-12-49 سه جداره ویژه

 • وزن (kg): 9.9
 • چگالی (kg/m3): 1275
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 228
 • جمع شدگی (%): 0.04
 • مقدار در هر متر مربع: 9.3