کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چند جداره

درخواست رایگان آنالیز اختصاصی برای پروژه شما
قیمت بلوک سبک 20-15-50 سه جداره اکو

بلوک سبک 20-15-50 سه جداره اکو

  • وزن (kg): 11.2
  • چگالی (kg/m3): 1259
  • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3
  • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 233
  • جمع شدگی (%): 0.043
  • آزمون حرارت (m2.k/w): 0.72
  • تست آتش (min): 240
  • مقدار در هر متر مربع: 9.1