کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اکو

درخواست رایگان آنالیز اختصاصی برای پروژه شما
قیمت بلوک سبک 20*8*40 دو جداره اکو

بلوک سبک 20-8-40 دو جداره اکو

 • وزن (kg): 5.4
 • چگالی (kg/m3): 1224
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 224
 • جمع شدگی (%): 0/044
 • مقدار در هر متر مربع: 12

بلوک سبک 20-20-40 دوجداره اکو

 • وزن (kg): 9.6
 • چگالی (kg/m3): 1220
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 225
 • جمع شدگی (%): 0.044
 • مقدار در هر متر مربع: 12
قیمت بلوک سبک 20-15-50 سه جداره اکو

بلوک سبک 20-15-50 سه جداره اکو

 • وزن (kg): 11.2
 • چگالی (kg/m3): 1259
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 233
 • جمع شدگی (%): 0.043
 • آزمون حرارت (m2.k/w): 0.72
 • تست آتش (min): 240
 • مقدار در هر متر مربع: 9.1
قیمت بلوک سبک 20-15-50 دو جداره اکو

بلوک سبک 20-15-50 دو جداره اکو

 • وزن (kg): 9.7
 • چگالی (kg/m3): 1178
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.8
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 215
 • جمع شدگی (%): 0.047
 • مقدار در هر متر مربع: 9.1
قیمت بلوک سبک 20-10-40 دو جداره اکو

بلوک سبک 20-10-40 دو جداره اکو

 • وزن (kg): 5.9
 • چگالی (kg/m3): 1171
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 2.6
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 226
 • جمع شدگی (%): 0/047
 • مقدار در هر متر مربع: 12