کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چند جداره

درخواست رایگان آنالیز اختصاصی برای پروژه شما
قیمت بلوک سبک 20-19-49 سه جداره ویژه

بلوک سبک 20-19-49 سه جداره ویژه

 • وزن (kg): 12.7
 • چگالی (kg/m3): 1224
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 224
 • جمع شدگی (%): 0/044
 • مقدار در هر متر مربع: 9.3
قیمت بلوک سبک 20-19-49 چهار جداره ویژه

بلوک سبک 20-19-49 چهار جداره ویژه

 • وزن (kg): 13.9
 • چگالی (kg/m3): 1236
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.2
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 225
 • جمع شدگی (%): 0.041
 • آزمون اکوستیک: 46
 • مقدار در هر متر مربع: 9.3
قیمت بلوک سبک 20-17.5-49 سه جداره ویژه

بلوک سبک 20-17.5-49 سه جداره ویژه

 • وزن (kg): 13.4
 • چگالی (kg/m3): 1243
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 229
 • جمع شدگی (%): 0.041
 • مقدار در هر متر مربع: 9.3
قیمت بلوک سبک 20*14.5*49 سه جداره ویژه

بلوک سبک 20-14.5-49 سه جداره ویژه

 • وزن (kg): 11.7
 • چگالی (kg/m3): 1225
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 225
 • جمع شدگی (%): 0.044
 • مقدار در هر متر مربع: 9.3
قیمت بلوک سبک 20-10-40 سه جداره ویژه

بلوک سبک 20-10-40 سه جداره ویژه

 • وزن (kg): 7.2
 • چگالی (kg/m3): 1246
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 222
 • جمع شدگی (%): 0.043
 • آزمون آکوستیک (db): 46
 • مقدار در هر متر مربع: 12
قیمت بلوک سبک 20-12-49 سه جداره ویژه

بلوک سبک 20-12-49 سه جداره ویژه

 • وزن (kg): 9.9
 • چگالی (kg/m3): 1275
 • مقاومت فشاری (حداقل) (mpa): 3.1
 • جذب آب حجمی (میانگین) (kg/m3): 228
 • جمع شدگی (%): 0.04
 • مقدار در هر متر مربع: 9.3