مشخصات فنی

  1. خانه
  2. مشخصات فنی
بلوک های ویژهچند جدارهردیفنوع محصولمشخصات بار پالت بسته بندیمشخصات بار فله
وزن هر قالب بلوک (Kg)تعداد بلوک در هر پالت(قالب)وزن هر پالت (kg)ظرفیت تریلر (قالب)ظرفیت کامیونتظرفیت انواع کامیون  ( قالب )
۱بلوک های ۲۰*۱۹*۴۹چهار جداره۱۳.۹۸۴۱,۱۶۸۱۵۱۲۳۰۰۷۰۰-۱۰۰۰
۲بلوک ۲۰*۱۷/۵*۴۹ سه جداره۱۲.۸۹۸۱,۰۷۵۱۷۶۴۳۵۰۸۵۰-۱۱۰۰
۳بلوک ۲۰*۱۴/۵*۴۹ سه جداره۱۱.۲۱۱۲۹۴۱۲۰۱۶۴۰۰۹۰۰-۱۲۰۰
۴بلوک ۲۰*۱۲*۴۹ سه جداره۹.۹۱۲۰۸۳۲۲۱۶۰۴۵۰۹۵۰-۱۲۵۰
۵بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ سه جداره۷.۲۲۱۰۶۰۵۳۲۴۰۵۵۰۱۳۰۰-۲۰۰۰
دو جداره۶بلوک ۲۰*۱۹*۴۹ دو جداره۱۲.۴۸۴۱,۰۴۲۱۵۱۲۳۵۰۸۰۰-۱۱۰۰
۷بلوک ۲۰*۱۴/۵*۴۹ دو جداره۹.۹۱۱۲۸۳۲۲۰۱۶۴۵۰۹۵۰-۱۲۵۰
۸بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ دو جداره۶.۱۲۱۰۵۱۲۳۷۸۰۶۵۰۱۴۰۰-۲۰۰۰
بلوک های اکوسه جداره۹بلوک ۲۰*۱۵*۵۰سه جداره۹.۹۱۱۲۸۳۲۲۰۱۶۴۰۰۹۰۰-۱۳۰۰
دو جداره۱۰بلوک ۲۰*۲۰*۵۰۱۰.۷۸۴۸۹۹۱۵۱۲۴۰۰۷۰۰-۱۰۰۰
۱۱بلوک ۲۰*۲۰*۴۰۸.۸۱۰۵۷۳۹۱۸۹۰۴۵۰۱۰۰۰-۱۲۰۰
۱۲بلوک ۲۰*۱۵*۵۰۹.۳۱۱۲۷۸۱۲۰۱۶۴۵۰۱۰۰۰-۱۳۰۰
۱۳بلوک ۲۰*۱۰*۴۰۵.۸۲۱۰۴۸۷۳۷۸۰۷۰۰۱۵۰۰-۲۰۰۰
enemad-logo