مشخصات فنی

  1. خانه
  2. مشخصات فنی
بلوک های ویژه چند جداره ردیف نوع محصول مشخصات بار پالت بسته بندی مشخصات بار فله
وزن هر قالب بلوک (Kg) تعداد بلوک در هر پالت(قالب) وزن هر پالت (kg) ظرفیت تریلر (قالب) ظرفیت کامیونت ظرفیت انواع کامیون ( قالب )
۱ بلوک های ۲۰*۱۹*۴۹چهار جداره ۱۳.۹ ۸۴ ۱,۱۶۸ ۱۵۱۲ ۳۰۰ ۷۰۰-۱۱۰۰
۲ بلوک ۲۰*۱۷/۵*۴۹ سه جداره ۱۲.۸ ۹۸ ۱,۰۷۵ ۱۷۶۴ ۳۵۰ ۷۵۰-۱۲۰۰
۳ بلوک ۲۰*۱۴/۵*۴۹ سه جداره ۱۱.۲ ۱۱۲ ۹۴۱ ۲۰۱۶ ۴۰۰ ۹۰۰-۱۴۰۰
۴ بلوک ۲۰*۱۲*۴۹ سه جداره ۹.۹ ۱۲۰ ۸۳۲ ۲۱۶۰ ۴۵۰ ۱۰۰۰-۱۶۰۰
۵ بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ سه جداره ۷.۲ ۲۱۰ ۶۰۵ ۳۳۶۰ ۶۵۰ ۱۴۰۰-۲۱۰۰
دو جداره ۶ بلوک ۲۰*۱۹*۴۹ دو جداره ۱۲.۴ ۸۴ ۱,۰۴۲ ۱۵۱۲ ۳۵۰ ۸۰۰-۱۲۵۰
۷ بلوک ۲۰*۱۴/۵*۴۹ دو جداره ۹.۹ ۱۱۲ ۸۳۲ ۲۰۱۶ ۴۵۰ ۱۰۰۰-۱۶۰۰
۸ بلوک ۲۰*۱۴/۵*۴۹ دو جداره ۶.۱ ۲۱۰ ۵۱۲ ۳۷۸۰ ۷۵۰ ۱۵۰۰-۲۴۰۰
بلوک های اکو سه جداره ۹ بلوک ۲۰*۱۵*۵۰سه جداره ۹.۹ ۱۱۲ ۸۳۲ ۲۰۱۶ ۴۵۰ ۱۰۰۰-۱۶۰۰
دو جداره ۱۰ بلوک ۲۰*۲۰*۵۰ ۱۰.۷ ۸۴ ۸۹۹ ۱۵۱۲ ۴۰۰ ۹۰۰-۱۴۰۰
۱۱ بلوک ۲۰*۲۰*۴۰ ۸.۸ ۱۰۵ ۷۳۹ ۱۸۹۰ ۵۰۰ ۱۱۰۰-۱۷۰۰
۱۲ بلوک ۲۰*۱۵*۵۰ ۹.۳ ۱۱۲ ۷۸۱ ۲۰۱۶ ۴۵۰ ۱۰۰۰-۱۶۵۰
۱۳ بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ ۵.۸ ۲۱۰ ۴۸۷ ۳۷۸۰ ۷۵۰ ۱۷۰۰-۲۶۵۰
فهرست
×