استراتژی شرکت تک سامان هور

تمرکز بر مشتری

مشتريان چرخ محرکه هر واحد توليدي مي باشند. بدون وجود مشتري ، سازمان امکان بقا نداشته ولذا لازم است نياز در حال تغيير مشتريان به طور دوره اي پايش شده واز طريق ارائه محصولات جديد ، اين نيازها پاسخ داده شود.

ارتقاء کيفي

کيفيت از نظر مشتري انطباق ادعاي فروشنده است با کالائي که تحويل مي دهد. اين شرکت محوريت فعاليتهاي خود را ارتقاء کيفي محصولات قرار داده و در اين مسير تلاش مي نمايد با ارتقاء سطح کيفي محصولات ، مشتريان را بيش از پيش خشنود سازد.


نوآوري

رمز پايداري هر سازماني کشف نيازهاي پاسخ داده نشده مشتري است. گروه تک سامان هور با جمع آوري نظرات ونيازهاي مشتريان تلاش مي نمايد بهتر از رقباي خويش بتواند نيازهاي مشتريان را پاسخ داده ولذا نوآوري در اين شرکت جايگاه بسيار مهمي دارد.

توسعه پايدار

گروه تک سامان هور به توسعه بلند مدت خود مي انديشد . توسعه اي که زيرساخت آن امکانات پيچيده تکنولوژيکي نيست بلکه رضايت مشتري ، خشنودسازي مشتري وتبديل مشتري به يک شريک تجاري هدف نهايي آن است. در اين قالب سود بردن بيشتر مشتري از ناحيه تعامل با اين شرکت زير بناي اصلي توسعه پايدار است .

افتخارات گروه تک سامان هور