بلوک ها چه استانداردها و ویژگی هایی باید داشته باشند؟