کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دانشگاه تربیت مدرس

کارفرما: شرکت مغان دشت
بلوک 20*10*40 دو جداره اکو
 مجموع: 80.000 قالب بلوک
آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر