کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه مجتمع مسکونی در شهرک بادامستان قزوین

کارفرما: شرکت سرمايه گذاري شهر آتيه
بلوک 20*10*40 دو جداره ویژه
بلوک 20*19*49 دو جداره ویژه
مجموع: 276.000 قالب بلوک