محاسبه تعداد بلوک مورد نیاز یک ساختمان چگونه انجام می شود؟